WORKS

SHINSUISHA

ShinSuiSha_01JAGDA 2009 入選
JAGDA 2009 Selected

 

ShinSuiSha_02 ShinSuiSha_03 ShinSuiSha_04 ShinSuiSha_05 ShinSuiSha_06 ShinSuiSha_07 ShinSuiSha_08

 

深水社 [JAGDA 2009 入選]
2009–2011
AD&D: 吉田ナオヤ
CL: 株式会社深水社

ShinSuiSha [JAGDA 2009 Selected]
2009–2011
AD&D: Naoya Yoshida
CL: ShinSuiSha Inc.